Reglement

Ordensreglement for Sundby Mors Lystbådehavn

1. Havnens område:
Sundby Mors Havn ejes af Morsø Kommune, og anvendes som lystbådehavn, og til erhvervsformål (losning af muslinger)
Det til Sundby Mors Havn tilhørende søområde begrænses fra stenmolen i sydøst, til lossebroen mod nordvest.
Landarealet grænser mod nord op til hovedvej A26, og mod øst til Sundbyvej.
Havnearealerne fremgår af vedhæftede havneplan.

2. Havnemyndighed:
Erhvervsarealerne administreres af Morsø Kommune v. havnechefen.
Lystbådehavnen administreres af foreningen Sundby Mors Havn.
Havnemyndigheden varetages af den person Sundby Mors Havn, har ansat som havnemester. Havnemester agerer på foranledning af den siddende bestyrelse for Sundby Mors Havn.

3. Havneafgift:
Opkrævning af havneafgift fra gæstesejlere foretages i lystbådehavnen af Sundby Mors Havn.
Den årlige opkrævning af havneafgiften for fastliggere, skal senest være betalt den 1. april.
Såfremt afgiften ikke er betalt til tiden, kan det ikke forventes, at man får tildelt den oprindelige plads.
Dette er dog ikke ensbetydende med afmeldelse fra sin bådplads, afmeldelse skal altid foregå skriftligt eller telefonisk til havnemyndigheden, eller formanden for Sundby Mors Havn.
Tilmelding af bådplads kan ske året rundt, dog skal bemærkes at afgiften er en årsafgift, hvormed menes, at uanset om bådpladsen er benyttet pr. 1. maj eller senere, eller om båden står på havneområdet, eller er i vandet, er afgiften uændret.
For bådpladser tildelt efter d. 1. august betales ½ afgift ved første tilmelding.
Afmelding af bådplads skal ske inden d. 1. april.
Hvis en båd skifter ejer, kan den nye ejer overtage den oprindelige (betalte) plads året ud. Ved ejerskifte skal dette meddeles til bestyrelsen.
Anmodning om bytte af plads skal rettes til bestyrelsen, også hvis man bytter indbyrdes.

4. Generelle ordensbestemmelser:
a. Føreren af fartøjer i havnen er pligtige til at gøre sig bekendt med nærværende reglement. Reglementet udleveres af havnemyndigheden. Eller findes på www.SundbyHavn.dk
b. Overholdelse af orden påses af havnemyndigheden for Sundby Mors Havn. Havnemester agerer på foranledning af den siddende bestyrelse for Sundby Mors Havn.
c. Alle fastlæggere i havnen skal have synligt navn og hjemhavn på skibet, samt påsat årsmærkat fra Sundby Mors Havn. Der skal være gyldig ansvarsforsikring på alle både i Sundby Mors Havn, og kvittering skal kunne fremvises til havnemyndigheden, ved forlangende.
d. Morsø Kommune og Sundby Mors Havn, påtager sig intet erstatningsansvar for personer, fartøjer eller andet, der er skadet på grund af vejrliget.Det er til enhver tid ejerens eget ansvar at tilse, forhale eller evt. flytte fartøjerne i god tid, til et andet havneafsnit, såfremt vejrliget byder det.
e. På havneområdet varetager politiet sine almindelige opgaver, ligesom Fiskerikontrollen og andre myndigheder har adgang til området og dermed slæbesteder.
f. Havnemyndigheden er pligtig til at legitimere sig på forlangende.

5. Regler for opankring, sejlads, fortøjninger mm.
a. På søområdet under Sundby Mors Havn må der ikke foretages opankring. Hvis fartøjer, på grund af en nødsituation, bliver nød til at foretage opankring, skal fartøjet hurtigst muligt bringes til fast fortøjning.
b. Sejlads inden for Sundby Mors Havns område, skal foregå med hastigheder som ikke overstiger de opslåede hastigheder (3 sømil/h) – der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.
c. Fartøjer med fast plads i havnen må, bortset fra nødvendig forhaling ved eksempelvis brændstof påfyldning, kun anbringes på den tildelte plads. Ledig/optaget skiltet skal altid benyttes. Skiltet vendes til grøn hvis havnen forlades for natten.
d. Gæstesejlere skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden, som anviser en plads. Den anviste plads skal benyttes, med mindre andet aftales med havnemyndigheden.
e. Påbud mv. udstedt af havnemyndigheden skal overholdes. Sker det ikke, kan havnemyndigheden lade et fartøj flytte på ejers regning og risiko. Udgifter til en flytning påhviler ejeren, ligesom denne ikke kan forlange erstatning for eventuelle skader.
f. Alle fartøjer som benytter Sundby Mors Havn er forpligtiget til at benytte vedligeholdte fortøjninger, som er dimensioneret til fartøjets størrelse. Fortøjningerne skal til enhver tid holde fartøjet inden for den anviste plads. Eventuelle slæbejoller skal fortøjes så de holdes inden for den anviste plads.
g. Fartøjer skal i nødvendigt omfang ligge med fendere langs siderne, for derved at hindre skader på nabo både.
h. Hvor flere både ligger fortøjret uden på hinanden, skal de som ligger nærmest boldværket acceptere, at mandskab fra de udenpå liggende både færdes over dækket. Al færdsel over indenfor liggende både skal foregå over fordækket, og i så begrænset og hensynsfuldt omfang som muligt.
i. Hvis et fartøj forlades, strander eller synker inden for Sundby Mors Havns område, skal dette fjernes inden for en af havnemyndigheden fastsat tidsfrist. Alternativt kan havnemyndigheden foranstalte at fartøjet fjernes på ejers regning og risiko.

6. Optagning, reparation, brændstof mv.
a. Søsætning/optagning må kun foregå ved de anviste bolværker. Fjernelse af bundmaling og lign skal foregå efter miljømyndighedernes anvisninger. Umiddelbart efter søsætning/optagning skal bolværket ryddes for vogne, bukke, maling og andet grej.
b. Fartøjer, bådvogne, master mm. må kun anbringes på det, af havnemyndigheden anviste areal, som for Sundby Mors Havns vedkommende vil være et udvalgt sted udenfor havneområdet. Bådpladser på land (på anviste areal) må kun benyttes af bådejere som har betalt havneafgift. Bådvogne skal være i forsvarlig stand, og være forsynet med medlemsnummer, og eventuelt telefonnummer og navn. Bådejere skal rydde op efter forår/vinterklargøring og bringe vogne mv. på plads.
c. Fartøjer og bådvogne mv. der henstår på Sundby Mors Havns arealer uden mærkning med medlemsnummer, og uden aftale med havneopsynet, kan fjernes for ejers regning og risiko.
d. Ved brændstof påfyldning skal træffes alle forholdsregler, til at sikre imod antændelse, som kan medføre brand ombord, eller på kaj. Ved vinteroplag af fartøjer med benzinmotor skal tankene tømmes og ventileres.

7. Forskellige ordensbestemmelser:
a. Fartøjer i havnen skal fastgøre fald og lignende, så de ikke støjer unødig.
b. Henkastning af affald, af en hver art, i havnebassiner eller på havnens areal er forbudt. Der henvises til at benytte de opstillede affaldscontainere og miljø stationen.
c. Spildolie, oliefiltre, batterier, affald indeholdende pesticid og andet miljø belastende affald, skal opsamles og deponeres i miljøstationen i de dertil indrettede beholdere.
d. Udpumpning af marine toiletter og udpumpning af olieholdigt vand er forbudt.
e. Badning, surfing og støjende adfærd i havnen med både er forbudt.
f. Teltslagning og opstilling af campingvogne på Sundby Mors Havns område må kun foregå efter forudgående aftale med havnemyndigheden.
g. På havnearealet er der hastigheds begrænsning på 15 km/h. Parkering skal foregå på grus arealet, uden gene for slæbested og adgang til moler/pontoner. Kørsel på molen, til pontonerne, skal begrænses til arbejdskørsel og aflæsning og pålæsning.
h. Elektricitet fra havnens stikkontakter må kun anvendes i henhold til opslag på havnen.
i. Hunde skal føres i snor på havneområdet, og efterladenskaber opsamles og bortskaffes i opstillede affaldsstativer.

I tillæg til ovenstående bestemmelser for Sundby Mors Havn skal, Bekendtgørelse – om standardreglement nr. 9139 af 15. april 2002 vedrørende orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne – overholdes.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. april 2013

Sponsorer og Reklamer

Skal du have din reklame her?