Vedtægter for Sundby Mors Havn F.M.B.A.

Fremlagt i revideret udgave af Bestyrelsen den 20-05-2022

 1. § 1 Navn.

Foreningens navn er Sundby Mors Havn, og dens hjemsted er Morsø Kommune.

  § 2 Foreningens formål.

Foreningens formål er:

 1. At varetage bådpladshavernes interesser i havnen, og være til gavn for foreningslivet indenfor søsporten.
 2. At vedligeholde, forbedre, og udbygge havnen, og de for havnen tilhørende arealer.
 3. At være med til at skabe et attraktivt miljø, hvor både byens borgere og turister er velkomne.
 4. I det omfang der er muligt, at stille gæstepladser til rådighed for besøgende lystbåde.
 5. At kunne stille vinteroplagsplads til rådighed for de i havnen hjemmehørende både.
 1. § 3 Medlemmer
 1. Medlemskab af Sundby Mors Havn er obligatorisk for alle bådpladshaver og lejere, som er stemmeberettigede på generalforsamlingen.
 2. Personer uden bådplads kan optages som støttemedlem af foreningen, og har stemmeret til alle vedtægtsbestemmelser på generalforsamlingen, dog undtaget §4.
 3. Alle bådpladshaver og lejer er årligt forpligtet til at levere 10 timers arbejde til havnens vedligeholdelse.
 4. Timer der ikke indfries skal betales med 75,- kr. pr. time.
 5. Opfører et medlem sig på en sådan måde, at øvrige medlemmer påføres alvorlige gener, kan vedkommende ekskluderes.
 6. Sådanne sager kan indankes for første ordinære generalforsamling, hvor medlemmet har ret til at forsvare sig.
 1. § 4 Kontingent
 1. Bestyrelsen lægger budget for foreningen, og opkræver det til dækning af de budgetterede udgifter nødvendige kontingent.
 2. Kontingenter opkræves i marts måned til betaling senest den 1. april.
 3. Kontingentet dækker alle de udgifter som direkte berører havnen, de til havnen hørende arealer, samt vinteropbevaringspladserne.
 4. Endvidere skal kontingentet dække de løbende udgifter til el, vand, nødvendige forsikringer, samt til anskaffelse af nye faciliteter til brug for bådepladshaverne.
 5. Gældende kontingent fremgår af havneforeningens bestemmelser – ”Bestemmelser for Sundby Mors Havn”.
 6. Alle bådpladshavere skal følge reglerne om betaling for brugsretten til en bådplads i Sundby Mors Havn, samt de øvrige regler i ”Bestemmelser for Sundby Mors Havn”.
 7. Betalingen af de nævnte beløb giver ikke ret til del i foreningens overskud eller formue.
 1. § 5 Ansvar og forpligtelser
 1. Foreningen påtager sig intet ansvar for bådene.
 2. Medlemmerne må selv drage omsorg for eventuelt ansvarsforsikring.
 3. Bådejerne er erstatningspligtige for skade forvoldt på broer, fortøjnings pæle, samt skade på andres både.
 4. Medlemmerne er pligtige til at holde bådene forsvarlig fortøjet.
 1. § 6 Generalforsamling
 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
 3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages skriftlig varsel pr. brev til alle bådpladshavere og medlemmer.
 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.
 5. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse og kun med én stemme for hver brugsret til bådplads. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde tillade brevstemning.
 6. På generalforsamlingen vedtages f.eks. hvilke nye faciliteter der ønskes, eventuelle ændringer vedrørende havnen, nødvendige vedligeholdelses- og reparationsarbejder, og kontingenter for kommende sæson.
 7. Den ordinære generalforsamling ledes af en på møderne valgt dirigent.
 1. Dagsordenen skal mindst indeholde:
 2. Valg af dirigent.
 3. Bestyrelsen aflægger beretning (formand).
 4. Kassereren fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.
 5. Kassereren fremlægger budgetforslag for følgende regnskabsår 1/1 – 31/12 til godkendelse.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, en suppleant til bestyrelsen, en bilagskontrollant, én bilagskontrollant suppleant, samt én ekstern revisor.
 7. Indkommende forslag til godkendelse.
 1. § 7 Bestyrelsen.
 1. Medlemmerne har pligt til at melde adresseforandringer til bestyrelsen.
 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, og en suppleant, disse vælges på den årlige generalforsamling for Sundby Mors Havn F.M.B.A.
 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2-årige perioder, og afgår på skift. Genvalg kan finde sted.
 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hvert bestyrelsesvalg, med en formand, næstformand, kasserer, og sekretær.
 5. Bestyrelsen varetager den daglige drift af foreningen.
 6. Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.
 7. Formanden og kassereren udsteder checks, girokort, og kvitteringer vedrørende den daglige drift.
 8. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.
 9. Bestyrelsen udarbejder et reglement for benyttelse af havnen, havnearealerne, og faciliteter som er købt og opført til fælles anvendelse – ”Bestemmelser for Sundby Mors Havn”. Reglementet godkendes af Morsø Kommune, og fremlægges på generalforsamlingen.
 10. Tildeling af bådpladser varetages af bestyrelsen, eller en af bestyrelsen udpeget havnefoged.
 11. Bestyrelsen administrerer og vedligeholder ligeledes ventelisten for ledige havnepladser.
 12. På bestyrelsesmøder, og generalforsamlinger, tages skriftligt referat som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
 1. § 8 Regnskab
 1. Foreningens regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
 2. Driftsregnskab og status indleveres senest 1. marts til revisionen, som inden udgangen af marts afleverer det til bestyrelsen i revideret stand, sammen med revisionens bemærkninger. Før regnskabets godkendelse på den efterfølgende generalforsamling fremlægges det i 7 dage til eftersyn på foreningens hjemmeside.
 1. § 9 Ekstraordinær generalforsamling.
 1. Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, og skal med samme varsel indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer indgiver motiveret skriftlig begæring herom.
 2. I sidstnævnte tilfælde skal indkaldelse ske senest 14 dage efter begæringens modtagelse og med samme procedure som ordinær generalforsamling.
 1. § 10. Afstemningsregler – vedtægtsændringer.
 1. Generalforsamlingens beslutninger foretages ved simpelt flertal.
 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.
 3. På begæring af mindst 1 medlem, skal afstemning og valg dog foregå skriftligt.
 4. Til vedtagelse af indkommende forslag om ændring af foreningens vedtægter, eller om opløsning af foreningen, kræves at mindst 2/3 af de stemmeberettigede stemmer er til stede på generalforsamlingen, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3 flertal blandt de tilstedeværende, stemmeberettigede stemmer.
 5. Er 2/3 af de stemmeberettigede stemmer ikke repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ny ekstraordinær generalforsamling.
 6. På sidstnævnte ekstraordinær generalforsamling er forslaget vedtaget, såfremt 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer herfor.
 7. Vedtægtsændringer skal forelægges Morsø kommune til godkendelse.
 1. § 11 Foreningens opløsning.
 1. Foreningen kan kun opløses med godkendelse af Morsø Kommune, og foreningens formue vil i så fald overgå til Morsø Kommune.

 

Vedtaget på generalforsamling den 20-05-2017.
Fremlagt i revideret udgave af Bestyrelsen den 20-05-2022
.